Privacyverklaring

De werkgroep AstronA, gevestigd aan:
Noordikslaan 47
7602 CC  Almelo,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De werkgroep AstronA zal persoonlijke gegevens van leden en anderen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen.

Contactgegevens:
https://www.astrona.nl
Noordikslaan 47
7602 CC Almelo
tel.: 0546-863660

Edwin Sarink is de Functionaris Gegevensbescherming van de werkgroep AstronA.
Hij is te bereiken via info@astrona.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
De werkgroep AstronA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u
- lid bent van onze werkgroep,
- deelneemt aan onze activiteiten,
- en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Verstrekking aan derden
Wanneer de werkgroep AstronA uw gegevens aan een derde verstrekt, [bijv. aan het Natuurhus Almelo voor de bezorging van het natuurhusblad] zorgt de werkgroep AstronA d.m.v. een verwerkersovereenkomst ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt, dan de gevraagde dienst. In dit geval het adresseren van Dialoog. Ook komt de werkgroep AstronA hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd na gereedkomen van de opdracht.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
De werkgroep AstronA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw contributie en andere betalingen
- Verzenden van informatie over activiteiten van de werkgroep
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om post bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming:
De werkgroep AstronA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de werkgroep AstronA) tussen zit. De werkgroep AstronA gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Desktop PC op basis van Windows 10 voorzien van firewall en virusscanner
- Uw gegevens worden verwerkt met het programma Microsoft Office
- Extern backup (full en incremental)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
De werkgroep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam> Zolang u lid bent van de werkgroep AstronA > Wij moeten u kunnen bereiken om de afgesproken dienstverlening te kunnen uitvoeren

Adresgegevens > Zolang u lid bent van de werkgroep AstronA > Wij moeten u kunnen bereiken om de afgesproken dienstverlening te kunnen uitvoeren

Telefoonnummer > Zolang u lid bent van de werkgroep AstronA > Wij moeten u kunnen bereiken om de afgesproken dienstverlening te kunnen uitvoeren

E-mailadres > Zolang u lid bent van de werkgroep AstronA > Wij moeten u kunnen bereiken om de afgesproken dienstverlening te kunnen uitvoeren

Delen van persoonsgegevens met derden:
De werkgroep AstronA verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
De werkgroep AstronA gebruikt geen cookies en ook geen andersoortige tracking middelen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de werkgroep AstronA heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar infoAastrona.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De werkgroep AstronA wil u er tevens op wijzen dat als wij geen gehoor geven aan uw verzoek tot verwijdering, u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
De werkgroep AstronA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via info@astrona.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring:
AstronA kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Deze wijzigingen zal AstronA op haar website www.astrona.nl publiceren.